اینکه این ماکت های خودرو چقدر زیبا هستند و سازنده چقدر دقت بخرج داده یک مقوله...