ایران تاریخی (با جمع کشورهای نوروز باستانی در قاره کهن) بدلیل داشتن شرایط آب و هوایی گوناگون چهار فصلی،  لباس...