لاکپشت های غول پیکر رودخانه زی  تا ۸۰ سانتی متر رشد می کنند و در رودخانه...