قید یه چیزهایی را بزنید در این عصر فراوانی و سرازیری اطلاعات، افراد پیشرو، کسانی هستند...