خون نقش پستچی بدن را دارد و اکسیژن، مواد غذایی، هورمون‌ها و… را به نقاط مختلف...