اسماعیلیان اسماعیلیان را به لقب های گوناگونی خوانده و یاد کرده اند از قیبل باطنیه، قرامطه،...