این قفسه های شش ضلعی از دوازده جعبه کادویی شش ضلعی در رنگ مختلف و...