تاریخ کهن ترین هنرهای نمایشی به دوره ی دور و دراز پیدایش انسان باز می گردد...