درختان کهن که تحت تاثیر اشعه های کیهانی هستند. تحت عنوان آلبوم “شب الماس” موضوع پروژه...