یک ماهی از ماهی دیگر تغذیه می کند، عنکبوت هم از عنکبوت دیگر تغذیه می کند،...