قانون جذب عشق چسبناک است! آری. وقتی از خوشبختی یک نفر دیگر ابراز شادمانی می‌کنید، خوشبختی...