قانون صف: اگر شما از یک صف به صف دیگری رفتید، سرعت صف قبلی بیشتر از...