داستان یک تفکر همیشه یک آیه از قرآن بخاطر می آوردم که خداوند می فرمود: در...