هنر گلدوزی است به عنوان اینکه از ریشه های باستانی خود تا حد زیادی بدون تغییر باقی...