پیش از آنکه داستان ها از طریق کتاب و رمان وارد زندگی های ما شوند، زندگی...