تصویر لئوناردو دی کاپریو، به سختی زیر لایه هایی از آرایش مورد نیاز برای آخرین فیلم...