مشاهده ی بسیاری از نقاشی های ایرانی هر بیننده تازه واردی را به یاد یکی از...