موشک‌های هواپرتابی که از زیربال هواپیماهای جنگی یا عرشه ناوها پرتاب می‌شوند یا موشک‌های غول آسایی...