فضای مثبت و فضای منفی چیست؟ در یک تصویر، موضوع یا سوژه اصلی به عنوان Positive...