مفسرین قرآن کریم، مورخان و محققان در طول سال ها تلاش خود برای کشف این حقیقت...