هر مادری آرزو دارد کودکی سالم و با هوش داشته باشد.اگرچه ژنتیک نقش مهمی در هوشمندی...