فتوسنتز یا نورکافت فرآیندی است که طی آن برخی باکتری‌ها، جلبک‌ها و گیاهان از انرژی نور...