فال چیست؟ و چگونه پیدا شد؟ معنی لغوی کلمه فال فال در لغت به معنای طالع،...