در اساطیر یونان Febo خدای شعر و علم، نگهبان خورشید بود. خورشید منشاء علم و هنر است...