مقاومت چند دارویی (MDR)، مانع بزرگ برای موفقیت در شیمی درمانی سرطان است. تجمع داخل سلولی...