یکی از دلایل اینکه بر غزلیات سعدی شرح کم نوشته شده است، این است که غزل...