مرغ پر زنبوری یا مرغ زرین پر یا مرغ مگس‌خوار زنبوری کوچک‌ترین پرنده جهان است که...