شاید شنیدن اینکه غار یکی از لوکس ترین خانه هاست کمی برای قرن فعلی عجیب بنظر...