Martin Klimas هنرمندی است که تصاویری از شکست گلدان ها در سرعت های بالا تهیه کرده...