سری جدید عکس های مفهومی در روایت داستان با الهام از طبیعت  اثر هنرمند گرام Patty...