درودی بیکران بر تمامی خوانندگان مجله وزین WeAre.ir. یکی از ماندگارترین و تاثیر گذارترین لحظات زندگی...