سنگال، به مرکزیت داکار، کشوری نه چندان بزرگ و نه چندان استراتژیک، پل فرهنگی میان اسلام...