واقعا زیباست. به نظر می رسد که این آقا خودش را از میله آویزون کرده است...