اینکه JeeYoung Lee در دانشگاه Hongik سئول تحصیل کرده و به تازگی فارغ التحصیل شده چندان...