شهر مسکو پایتخت و بزرگترین شهر در روسیه است. این شهر نه تنها به عنوان پایتخت...