برای خیلی ها که لحظات دردناک و ترس اور را روی یونیت های دندانپزشکی تجربه کرده...