بررسی‌های انجام‌شده روی مغز هزار مرد و زن نشان می‌دهد که سیستم عصبی مغز این دو...