پیش گفتار       بسیاری از ایرانی های عزیز بدلیل شنیدن دروغ های بیشمار،  خود را دست کم می...