کیم جونگ ایل، دیکتاتور کره ی شمالی زندگی پر رمز و رازی داشته است. محل تولد...