مریخی ها برای قدرت، شایستگی و توانایی و پیشرفت ارزش قائلند. آنها همواره برای این که...