مثل ها از گنجینه های ادب عوام هستند. برای هر مثلی داستانی ساخته اند که ممکن...