به هنگام بهار وقتی که در باغ قدم می زنیم، از بوی خوش گلها لذت می...