عشق زندگی را نمی چرخاند اما انگیزه ای است برای زندگی