مثنوی کوتاه فوق سروده آقای مهدی آل ابراهیم عزیز نویسنده بخش عاشقانه های سایت است. که...