سه روایت کوتاه و کمی متفاوت از دیگر مطالب عاشقانه با خمیر مایه عرفان، تقدیم به...