در ادامه ۷ مورد از عادت های اشتباه زیبایی  را با هم مرور خواهیم کرد. ۱....