سرطان که تکثیر کنترل نشده، سریع و پاتولوژیکی سلول های غیرطبیعی است، یکی از بلایای دهشت...