تاریخ داروسازی شامل مثال­های فراوانی است که داروهای جدید با استفاده از روش سعی و خطا...