همان طور که میدانید انسان دارای حواس پنج گانه ی شنوایی، لامسه ، بویایی، چشایی و...