داستان از آنجا شروع شد که امروز بعد از ۲۷ سال در یکی از خیابان های...